Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 05/05/2014 03:05

05/05/2014, Ανακοίνωση για " Μεταφορά δεμάτων και φακέλων από εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με απευθείας ανάθεση"

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

ΧΑΝΙΑ 05/05/2014

Αριθμ. Πρωτ. : 35357


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Μεταφορά δεμάτων και φακέλων από εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με απευθείας ανάθεση

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

 2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80

 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

 4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008

 5. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2014, που προβλέπει πίστωση 21.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 00-6221.002 για “ Ταχυμεταφορές”

 6. Την υπ' αριθμ. Α-909/2014 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 4.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

 7. Την υπ΄ αριθμ. 326/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 4.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑ ΒΙΞΡΩΗ5-ΒΦ0)

 8. Την υπ’ αριθμ. 50/10-02-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση ταχυμεταφορών δεμάτων και φακέλων, σε εταιρία ταχυμεταφορών (courier), για ένα έτος ή μέχρι την κάλυψη του ποσού των 4.000,00€, για την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, με κυριότερες και συνήθεις αποστολές τις παρακάτω:

 

Α/Α

Περιγραφή

 1. 1

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι ένα κιλό εντός πόλεως Χανίων.

 1. 2

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω του ενός κιλού εντός πόλεως Χανίων.

 1. 3

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι ένα κιλό εντός Περιφέρειας Κρήτης.

 1. 4

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω του ενός κιλού εντός Περιφέρειας Κρήτης.

 1. 5

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι ένα κιλό από και προς Χερσαίους & Νησιώτικους Προορισμούς.

 1. 6

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω του ενός κιλού από και προς Χερσαίους & Νησιώτικους Προορισμούς.

 1. 7

Μεταφορά φακέλου-δέμα εξωτερικού μέχρι μισό κιλό σε Βαλκανικές χώρες.

 1. 8

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου εξωτερικού άνω του μισού κιλού σε Βαλκανικές χώρες.

 1. 9

Μεταφορά φακέλου εξωτερικού μέχρι μισό κιλό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. 10

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα εξωτερικού άνω του μισού κιλού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. 11

Μεταφορά φακέλου-δέμα εξωτερικού μέχρι μισό κιλό στον υπόλοιπο κόσμο.

 1. 12

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα εξωτερικού άνω του μισού κιλού στον υπόλοιπο κόσμο.

 1. 13

Άμεση παράδοση μαζικής αλληλογραφίας (άνω των 25 φακέλων στην Πόλη των Χανίων και στους όμορους Δήμους Ν. Κυδωνίας, Θερίσου, Ελ. Βενιζέλου, Σούδας και Ακρωτηρίου)

 

(Στις προσφορές των εταιριών να επισυναφθεί ο τιμοκατάλογός τους με βάση τον οποίο θα γίνονται οι χρεώσεις διαφόρων άλλων ειδών ταχυμεταφορών)

 

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Δευτέρα 12 Μαΐου 2014, στις 13.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω :

Προς Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για «Μεταφορά δεμάτων και φακέλων από εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με απευθείας ανάθεση».

 

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.