Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 10/04/2014 12:04

10/04/2014, Προκηρύξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 73.800,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ) : 60.000,00 €

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η διακήρυξη του έργου έχει εγκριθεί με την με αρ. 393/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.200,00 ΕΥΡΩ οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 17/11//2014

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1,Α2, και 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών .

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος, μέχρι τις 15/04/2014 αφού καταβάλουν 3€ για την παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή 10€ για την παραλαβή του συνόλου των τευχών δημοπράτησης στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41723 και 28213-41614 ,FAX επικοινωνίας 28213-41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Λεμονιά Σαμαρά.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ βελτιωση - επισκευη αθλητικων εγκαταστασεων

2.Περίληψη διακηρυξης Βελτίωση -επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων

3.ΤΙΤΛΟΣ

4.Τεχ.Έκθ γηπέδου

5.Προϋπολογισμός_ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ_ΧΑΝΙΩΝ 2014

6.Τιμολόγιο_ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ_ΧΑΝΙΩΝ 2014

7.ΕΣΥ

8.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ