Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

Πρόσληψη Προσωπικού ενός (1) ατόμου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου

23.12.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 12:12

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΚΟΙΠΠ», που εδρεύει στο Δήμο Χανίων Κυδωνίας 29, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών.

 

Κωδικός

απασχόλησης

Υπηρεσία - Έδρα Υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων ΔΟΚΟΙΠΠ

-

Δήμος Χανίων Ν. Χανίων

 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2021

1

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου η΄ για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ στην διεύθυνση : Κυδωνίας 29 Χανιά , τηλ. Επικοινωνίας 2821341627-629 , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την 30/12/2020 έως και 11/1/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ