Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

30/4/2020, ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

05.05.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 04:05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Πληρ. Ε.Βέρδου

Μελιδονίου 27 Χανιά Κρήτης 73100

Τηλ. 28210-23360

                                                                                                   Χανιά  30 /4/2020

                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ 731

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 2190/1994 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΗΣ ΑΠΟ 14/3/2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη :

1) Την αριθμ. 27/2020 απόφαση του Δ.Σ.

2) Το γεγονός ότι οι ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων είναι κατεπείγουσες

4) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994

5) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007

6) Τις διατάξεις του άρθρου 24 της από 14/3/2020 ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄64/2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη του ακόλουθου προσωπικού για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σύμβασής τους έως τέσσερις μήνες (Τετράμηνη Σύμβαση) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ως ακολούθως :

α) Δύο (2) ατόμων  κλάδου ΔΕ Βοηθών Μαγείρων

β) Ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων

Οι υποψήφιοι πρέπει

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες
  2. Να έχουν ηλικία 18 ετών και να μην έχουν κώλυμα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) κατά τα άρθρα 8,9,10 του Υπαλληλικού Κώδικα με επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/94
  3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού λόγω οκτάμηνης απασχόλησης στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων σε συνολικό χρονικό διάστημα 12 μηνών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οδός Μελιδονίου 27 τηλ. 28210-23360 εντός προθεσμίας τεσσάρων εργασίμων  (4) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης  του παρόντος δηλ. έως και την Τετάρτη 6 Μαίου 2020.

Είναι δυνατή η αποστολή e-mail με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς αποφυγή μετακινήσεων στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ghrokom@otenet.gr        

Στο mail πρέπει να επισυνάπτονται σκαναρισμένα ευδιάκριτα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και ιδίως τα στοιχεία του αιτούντος με τα τηλ. Επικοινωνίας .

E-mail ελλιπή δεν θα λαμβάνονται υπόψη .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ  ΠΕ Ψυχολόγου  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει)*

* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου

Οι υποψήφιοι επίσης πρέπει να προσκομίσουν :

Φωτοτυπία επικυρωμένη των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Υπεύθυνη Δήλωση Ν .1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού Κώδικα

1) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη , εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου , δωροδικία , καταπίεση, απιστία  περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή , συκοφαντική δυσφήμηση καθώς και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής.

2)Δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση.

3) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης , έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε

4)  Δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή.

5) Δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση .

Υπεύθυνη Δήλωση Ν .1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα 8μήνου σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων (χώρος Ανακοινώσεων) και στον ιστότοπο του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)

                                                                                                O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

                                                                                            Ιωάννης Σημαντηράκης