Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

25/02/2020, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 2190/1994

25.02.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη :

1) Την αριθμ. 6/2020 απόφαση του Δ.Σ.

2) Το γεγονός ότι οι ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων είναι κατεπείγουσες

4) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994

5) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη του ακόλουθου προσωπικού για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σύμβασής τους έως δύο μήνες (Δίμηνη Σύμβαση) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ως ακολούθως :

α) Τριών  (3) ατόμων  κλάδου ΔΕ7 Βοηθών Νοσοκόμων

β) Ενός (1) ατόμου κλάδου ΔΕ30 Τεχνητών Γενικά (Υδραυλικός ή Ηλεκτρολόγος )

γ) Ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Αναλυτικά η ανακοίνωση