Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

28/02/2020, Αανακοίνωση του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) Ιατρού Παθολόγου

28.02.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων :

 

1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την  παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.

2. Τις  υπ’ αριθ.1/2019 και 3/2020  αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

3. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ.3955/21.01.2019 για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2019

4.Τις  ανάγκες σε προσωπικό που προκύπτουν από την Λειτουργία του Δ.Γ.Χ.

5. 231/3-2-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

 

Ανακοινώνει

Την πρόθεση του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων  να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των ηλικιωμένων  του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων  με αντικείμενο την περίθαλψη των ηλικιωμένων του ιδρύματος και την συνταγογράφηση των φαρμάκων τους.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένας (1) Ιατρός Παθολόγος για διάρκεια ενός (1) έτους με συχνότητα απασχόλησης τριών (3) ωριαίων επισκέψεων την εβδομάδα ή όταν εκτάκτως κληθεί με συνολική ετήσια αποζημίωση 8.000 (οκτώ χιλιάδες) Ευρώ το έτος .

Αναλυτικά η ανακοίνωση