Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

04/08/2020, Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020

04.08.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

Αναρτήθηκαν σήμερα 04/08/2020 οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 με αριθμ. Πρωτ.22167/20-05-2020. Σύμφωνα με το κεφάλαιο τέταρτο της Ανακοίνωσης: ''Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.''

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 05/08/2020 έως και 17/08/2020.

Πίνακες κατάταξης