Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

09.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 08:07

Ο Δήμος Χανίων

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο  Δήμο Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, Νομού Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ

(Ν. ΧΑΝΙΩΝ)

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

7 ΜΗΝΕΣ

10

101

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ

(Ν. ΧΑΝΙΩΝ)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

7 ΜΗΝΕΣ

20

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την  Δευτέρα 13/7/2020 έως και την Τετάρτη 22/7/2020, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (t-adynamiko@chania.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας: Δήμος Χανίων Κριάρη 40, ΤΚ 73132.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ6/ΑΣΕΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΚΩΛΥΜΑ