Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

Πίνακες Κατάταξης και βαθμολογίας, Πίνακες προσληπτέων και απόρριψης της Προκήρυξης ΣΟΧ 2/2023 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

05.10.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 12:10

Εκδόθηκαν σήμερα 5-10-2023, το πρακτικό επιλογής προσωπικού καθώς και οι πίνακες κατάταξης, επιλογής και απόρριψης των Υποψηφίων της ΣΟΧ2/2023 (υπ’ αριθμ. οικ.1613/20-07-2023 Ανακοίνωση του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων) .

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), ήτοι από 06-10-2023 μέχρι και 16-10-2023, η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr.

Αρχεία

  1. Πίνακες Κατάταξης
  2. Πρακτικό Επιτροπής