Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2023 της ΔΕΥΑΧ για την πρόσληψη προσωπικού εξήντα (60) ατόμων με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

07.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 12:09

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

aνακοινώνει tην πρόσληψη συνολικά εξήντα (60) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η οποία εδρεύει στο Δήμο Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και συγκεκριμένα των εξής ειδικοτήτων, ανά υπηρεσία και έδρα (ΠΙΝΑΚΑΣ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αυτά ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 (αριθ. πρωτ.: 4777/25-04-2023, ΑΔΑ: 6ΠΕΝΟΕΨΡ-9Ι8).

  1. Περίληψη της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1-2023 (Word)
  2. Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 (.pdf)
  3. «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» (.pdf),
  4. «ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΄Η ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ» με σήμανση έκδοσης «07-04-2023» (.pdf)
  5. «ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» (.pdf)
  6. Έντυπο 1 ΠΕ/ΤΕ (.pdf & Word), και
  7. Έντυπο 2 ΔΕ/ΥΕ (.pdf & Word)