Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

02.08.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

Ο «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας - Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018, όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. (ΦΕΚ 167 Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ232/τ.Α΄/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολογίου-Κλαδολογίου)

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθ. 87/8-09-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΙΧΟΚΛΧ-ΖΓΖ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.» με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης δημοσίου τομέα 2023»

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1/225/11-01-2023 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5381/24-01-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών έτους 2023 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021» με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

10. Την υπ’ αριθμ. 25/28-03-2023 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ:ΨΗ0ΡΟΚΛΧ-89Τ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας» με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων μετά την έγκριση πρόσληψης προσωπικού από το Υπουργείο Εσωτερικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την 87/2022 απόφαση του Δ.Σ. του «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.».

11. Τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: 1) ΟΔΗΚΟΙΠ Δήμου Χανίων, 2)ΔΟΠΠΑ Δήμου Σούδας, 3)Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου, 4) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Περιβολιών, 5) Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Βαμβακοπούλου, 6) Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Νέας Κυδωνιάς, 7) Σπηλαιολογικό Μουσείο Κρήτης – Κέντρο Σπηλαιολογικών Ερευνών Δήμου Ακρωτηρίου, 8) ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου, 9) Α’ ΚΑΠΗ Δήμου Νέας Κυδωνιάς, 10) Α’ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων, 11) Β’ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων, 12) Γ’ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων, 13) Δ’ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων, 14) Ε’ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων, 15) ΣΤ’ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων και σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΟΚΟΙΠΠ (ΦΕΚ 943/τ.Β΄/24-5-2011).

12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2749/τ.Β’/29-10-2023) του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4381/τ.Β΄/18-08-2022) και την υπ’ αριθμ. πρωτ.3230/30-06-2023 βεβαίωση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης Οικονομικού & Προγραμματισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.» περί ύπαρξης κενών θέσεων.

13. Την με αριθ. πρωτ. 3231/30-06-2023 βεβαίωση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης Οικονομικού & Προγραμματισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.»περί ύπαρξης πιστώσεων, για την δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων στο ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας» (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), που εδρεύει στο Δήμο Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 09/08/2023 έως και 18/08/2023

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (dokoipp.grammateia@gmail.com, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΟΚΟΙΠΠ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 ΤΚ 73136 ΧΑΝΙΑ, απευθύνοντας της στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Μαρίας Φουντουλάκη (τηλ. Επικοινωνίας 2821341627).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π

 

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Αρχεία

  1. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023
  2. Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023
  3. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ΣΟΧ 1, κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ
  4. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ΣΟΧ 2, κατηγορίες ΔΕ-ΥΕ
  5. Παράρτημα Ανακινώσεων Συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)
  6. Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ