Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου

07.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ  (8) ατόμων στο Δήμο Χανίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από τις 10/3/2023 έως και 20/3/2023.

Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση t-adynamiko@chania.gr, είτε αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελο, είτε ταχυδρομικά  στην διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Τμήμα Ανάπτυξης ανθρώπινου Δυναμικού, Κριάρη 40, ΤΚ 73132.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕ/ΤΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΟΧΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ