Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

Πίνακες κατάταξης, βαθμολογίας και απόρριψης της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023 του Δήμου Χανίων

28.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 09:03

Εκδόθηκαν σήμερα 28/3/2023, το πρακτικό επιλογής προσωπικού καθώς και οι πίνακες κατάταξης, επιλογής και απόρριψης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2023 (υπ'αριθμ. 2359/17-1-2023 Ανακοίνωση του Δήμου Χανίων).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), ήτοι μέχρι και 07-04-2023, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ.

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ