Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας, Πίνακες προσληπτέων, Ονομαστικοί πίνακες και Πίνακες απόρριψης της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2023 του Δήμου Χανίων

31.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 10:03

Εκδόθηκαν σήμερα 31/3/2023, το πρακτικό επιλογής προσωπικού καθώς και οι πίνακες κατάταξης, επιλογής και απόρριψης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2023 (υπ'αριθμ. 2412/17-1-2023 Ανακοίνωση του Δήμου Χανίων).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), ήτοι από 01-04-2023 μέχρι και 10-04-2023, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ.

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΘΕΣΗ 100: ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών