Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

18.08.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 03:08

Αναρτήθηκαν σήμερα 18/8/2023 οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, οι πίνακες επιτυχόντων πλήρους και μερικής απασχόλησης και οι πίνακες απορριπτέων, για την πρόσληψη προσωπικού στην Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 44057/28-7-2023 -  ΣΟΧ 3/2023 του Δήμου Χανίων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους ήτοι από 21/8/2023 έως και 22/8/2023. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 t-adynamiko@chania.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων -προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος, θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΣΟΧ 3/2023 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ».