Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και επιλογής έξι (6) ατόμων ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου υπό μορφή αντιτίμου

03.10.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 10:10

Εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 6 (έξι) ατόμων κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Δήμου Χανίων με αριθμ. πρωτ. 53984/18-9-2023.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας στο φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία,  η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτηση τους, ήτοι από 4/10/2023 έως και 9/10/2023.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ