Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2003 | 26/08/2008 08:08

14/02/03,Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για το υπόστεγο της ΔΕΥΑΧ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με αξιολόγηση προσφορών ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.700 € (χωρίς Φ.Π.Α.) για την προμήθεια υλικών για το υπόστεγο του ασφαλτοσυγκροτήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Οι κλειστοί φάκελοι των προσφορών που θα είναι συμπληρωμένες σε έντυπο της υπηρεσίας, θα γίνονται δεκτοί στο Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μέχρι την Παρασκευή 21/02/2003 και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών). Προσφορές γίνονται δεκτές και με το ταχυδρομείο αρκεί να έχουν έλθει επί αποδείξει στο προαναφερόμενο τμήμα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Έντυπα, τεχνικές προδιαγραφές και περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από τον κ. Μπομπολάκη, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (τηλ. 2821036275, fax:2821036289).