Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2003 | 19/08/2008 10:08

27/04/03,Προκήρυξη Διαγωνισμού για προμήθεια αδρανών υλικών, κυβόλιθων σιδηρού οπλισμού και ψυχρής ασφάλτου

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό με αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια υλικών για το έργο «Προμήθεια αδρανών υλικών, κυβόλιθων σιδηρού οπλισμού και ψυχρής ασφάλτου του συνεργείου οικοδομικών κατασκευών για το έργο συντήρηση οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών ,Δήμου Χανίων 2003» προϋπολογισμού 24068,46€ .με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27 Μαίου του 2003 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 π.μ έως .11.30. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου Χανίων μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης του έργου ή των επί μέρους ομάδων. Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στα τηλέφωνα (28210) - 92.000 εσωτ. 113 κ. Τρ. Βολάνη.