Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2003 | 26/08/2008 08:08

17/12/03, Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο "Αποκατάσταση φάρου & λιμενοβραχίονα ενετικού λιμένα"

Ο Δήμος Χανίων κατόπιν της υπ’ αρίθμ 760/03 Απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής επαναπροκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με την παράγραφο β, του άρθρου 8, του Π.Δ 99/92, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. β του Ν.1418/84, και το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη φάρου και δυτικού τμήματος λιμενοβραχίονα ενετικού λιμένα Χανίων», προϋπολογισμού 1.500.000€ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση) ή 1.200.615,29€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το έργο έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4.2 «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής – Τομέας Πολιτισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) κατά 25%. Η μελέτη του έργου έχει εγκριθεί με την υπ’ αρίθμ. 689/03 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και η διακήρυξη με την υπ’ αρίθμ 623/03 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβληθούν στις 7/1/2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Γραφείου Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων (Κόρακα 2, Χανιά) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 50.845€. Δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων οικοδομικών στην τάξη Δ΄ και άνω της παλιάς κατάταξης, είτε εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων οικοδομικών, στην 2η τάξη και άνω σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01, είτε εγγεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας προελεύσεως τους και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την παραπάνω του ΜΕΕΠ, είτε προερχόμενες από χώρες που δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον έχουν εκτελέσει σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. παρόμοια έργα. Επίσης δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 35 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν ένα μόνο αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και των τευχών από το Γραφείο Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων με την επίδειξη του εργοληπτικού πτυχίου και την πληρωμή παραβόλου 30€ στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων. Η παράδοση των τευχών θα γίνεται μέχρι 2/1/2004 Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821090518 κ. Εύδου Ζωή. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ