Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2003 | 26/08/2008 07:08

10/11/03, Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο Διανοίξεις Διαπλατύνσεις οδών της πόλεως Χανίων

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.β του Ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 για την κατασκευή του έργου «Διανοίξεις Διαπλατύνσεις οδών της πόλεως χρήση 2003-2004», προϋπολογισμού 150.000,00 € (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) Οι αιτήσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό θα υποβληθούν στις 3-12-2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2.545,00 €. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α2 και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01, επίσης μπορούν να λάβουν μέρος και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, παλαιοί εμπειροτέχνες που έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς αντίστοιχης κατηγορίες έργων. Επίσης δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 35 του Π.Δ 609/85 και του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν.2940/01. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν ένα μόνο αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και των τευχών με την επίδειξη του εργοληπτικού πτυχίου και την πληρωμή παραβόλου 20€. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στα τηλέφωνα 2821092.000 εσωτ. 114 κ. Λυγιδάκη Μαριάννα. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κυριάκος ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ