Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2003 | 25/08/2008 09:08

1/10/03, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ενοικίαση ενός ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσει δημόσιο ανοιχτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθριου 254 Π.Δ. 410/95 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, με σφαγισμένες προσφορές και αξιολόγηση των προσφορών για την ενοικίαση ενός ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου 2003 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 έως 10.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων ενώπιον της Επιτροπής εκποιούμενων κ.λ.π. ακινήτων. Χαρακτηριστικά ακινήτου. Θέση : Ισόγειο Α’ και Β’ όροφος . Μέγεθος: Το ακίνητο θα είναι συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 450m2 εξαιρουμένων των κλιμακοστασίων , ανελκυστήρων πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων, κ.λ.π. Περιοχή: Το ακίνητο θα ευρίσκετε μεταξύ των οδών Ζυμβρακάκηδων , Μάρκου Μπότσαρη, Περίδου και Κυδωνίας . Περιγραφή : Πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού σύμφωνα με τις ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση που απαιτούνται επισκευές (συντήρηση) θα αναφέρονται χωριστά, καθώς και ο τρόπος χρηματοδότησης. Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει σύνδεση στα δίκτυα Κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ- ΔΕΥΑΧ). Το κτίριο μπορεί να είναι αποπερατωμένο ή ημιτελές και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δήμο Χανίων μέσα σε προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση της μίσθωσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 10% του ετήσιου προσφερομένου μισθώματος και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμμάτιου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 2) Προσφορά στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τη διακ/ξη στο τηλέφωνο (28210) 92.000 εσωτ. 118 Γραφ. Δημαρχιακής Επιτροπή.