Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2003 | 25/08/2008 09:08

20/10/03, Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο "Κατασκευή των οδών του κτιριακού Συγκροτήματος του ΙΚΑ Χανίων "

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β’ παράγραφος 4 του άρθρου του Ν. 1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή των οδών σε όλα τα όρια των γηπέδων του νέου κτιριακού Συγκροτήματος του Ι.Κ.Α. Χανίων ,καθώς και των δικτύων υποδομής της ΔΕΥΑ Χανίων.» Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε..Υ.Α.Χ. από την επιτροπή δημοπρασιών της Δ.Ε.Υ.Α..Χ στις 5 Νοέμβριου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ανέρχεται 252.000,00 Ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.) Γίνονται δεκτοί εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων υδραυλικών Α2 τάξης και άνω και οδοποιίας Α2 τάξης και άνω. Β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις με αντίστοιχα πτυχία παλαιάς κατάταξης και Γ) αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δικαιούνται σύμφωνα με την διακήρυξη να συμμετέχουν. Η εγγύηση συμμετοχής καθορίστηκε σε 5.040,00 Ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Ζουρίδη, τηλ. 36220), όπου βρίσκονται τα τεύχη της μελέτης και οι λεπτομερείς όροι της διακήρυξης.ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.