Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2003 | 26/08/2008 08:08

17/12/03, Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή και Τοποθέτηση Αναβρυτηρίου στη Πλατεία Ελ. Βενιζέλου

Ο Δήμος Χανίων σε συνέχεια της υπ’ αριθ 754/03 Απόφασης της Δ.Ε. επαναπροκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.α του Ν.1418/84, και το άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85 για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή και Τοποθέτηση Αναβρυτηρίου στη Πλατεία Ελ. Βενιζέλου (Συντριβάνι)», προϋπολογισμού 50.000 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση). Οι αιτήσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό θα υποβληθούν στις 7-1-2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Γραφείου Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων (Κόρακα 2, Χανιά) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 850,00 €. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις α) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α’ τάξη και άνω της παλιάς κατάταξης, β) είτε εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην Α’ τάξη και άνω σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01, γ) είτε εγγεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας προελεύσεως τους και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την παραπάνω του ΜΕΕΠ, δ) είτε προερχόμενες από χώρες που δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον έχουν εκτελέσει σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. παρόμοια έργα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν ένα μόνο αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και των τευχών με την επίδειξη του εργοληπτικού πτυχίου και την πληρωμή παραβόλου 5.00€. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 2821090518 κ. Τσαγάκη Φίλιππο. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ