Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2004 | 22/08/2008 11:08

26/4/04, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια δέντρων και πασσάλων

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό με αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια υλικών για το έργο "Προμήθεια δέντρων και πασσάλων για το έργο δεντροφυτεύσεων οδών και πλατειών" προϋπολογισμού 42.927 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17 Μαίου του 2004 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου Χανίων μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης του έργου ή των επί μέρους ομάδων. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο γραφείο Περιβάλλοντος και Πρασίνου (κ. Αυγου-λάς Α.) και στο τηλέφωνο 28210-41427. Η διακήρυξη περιλαμβάνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων. Ο Δήμαρχος Χανίων Κυριάκος Βιρβιδάκης