Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2004 | 19/08/2008 08:08

16/1/04, Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο "Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης περιοχής πόλεως Χανίων"

Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 και τα Προεδρικά Διατάγματα 609/85 ως ισχύουν σήμερον και τις διατάξεις του Ν 2940/2001, προϋπολογισμού μελέτης 1.144.803,00 € (Ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. και 1.350.868,00 € (Ευρώ) με Φ.Π.Α. Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου Χανίων και γενικά κάθε εργασία που προβλέπεται από την σχετική μελέτη του έργου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την 11/02/2004 στους γραφεία του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 ΧΑΝΙΑ, τηλ. 28210-92000) ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών). Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι 120 ημέρες από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (οικονομική προσφορά) σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 57/2000 . Η γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές είναι η Ελληνική. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές α) Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 2ης τάξης και πάνω για έργα Υδραυλικά β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δικαιούνται σύμφωνα με την διακήρυξη να συμμετέχουν δ) και όσοι νόμιμα μπορούν να συμμετάσχουν σύμφωνα με τον Ν.2940/2001. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 22.896,00 € (Ευρώ) δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου και θα απευθύνεται στον ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ. Η εγγύηση συμμετοχής θα ισχύει τουλάχιστον για διάρκεια 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 57.240,00 € (Ευρώ). Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη με την επίδειξη του εργοληπτικού πτυχίου και την πληρωμή παραβόλου 50 € συν Φ.Π.Α. στο Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μέχρι την 05/02/2004 (ώρα 13.30 μ.μ.). Αντιρρήσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 11 του Π.Δ. 218/99 όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του Ν. 2940/2001. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής όσο και των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, στον τύπο και στο φύλλο της εφημερίδας Κυβερνήσεως βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπου βρίσκονται τα τεύχη της μελέτης και οι λεπτομερείς όροι της διακήρυξης, Τηλ.: 28210/36220 και Fax: 28210/36288. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ