Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2004 | 19/08/2008 11:08

28/1/04, Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο "Κατασκευή χώρων υγιεινής μαθητών καθηγητών στο 4ο Λύκειο Χανίων"

Ο Δήμος Χανίων επαναπροκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.β του Ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή χώρων υγιεινής μαθητών & καθηγητών στο 4ο Λύκειο Χανίων», προϋπολογισμού 39.530,00 € (με Φ.Π.Α) ή 33.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Οι αιτήσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό θα υποβληθούν στις 11 Φεβρουαρίου 2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 670,00 €. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξη και άνω για οικοδομικά έργα, σύμφωνα με το Ν.2940/2001. Επίσης στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Οικοδομικών έργων, τάξης Β΄ και άνω λαμβανομένων υπόψη πάντως των κατωτάτων ορίων που ισχύουν για τις επιχειρήσεις ανωτέρας τάξεως που έχουν έδρα εκτός Νομού Χανίων κ.λπ. σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΕΔ2Α/10/Φ.Ν 294/18-3-1985 απόφασης (Φ.Ε.Κ.170Β/29-3-85), επίσης οι κάτοχοι παλαιών πτυχίων εργολήπτη δημοσίων έργων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στην προαναφερθείσα κατηγορία έργων και τάξη του ΜΕΕΠ σύμφωνα με την ειδική διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84 και για τους οποίους δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαρκείας του Ν.1418/84, και επίσης κοινοπραξίες επιχειρήσεων της προαναφερθείσης κατηγορίας έργων και τάξης. Επίσης μπορούν να λάβουν μέρος και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα και παλαιοί εμπειροτέχνες που έχουν την δυνατότητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (α) Άρθρο 6 του Π.Δ.472/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ.609/85 με τα άρθρα 19,20,21 της ΕΔ2α/01/11/Φ.Ν. 294/24-1-1986 απόφασης όπως τροποποιήθηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν ένα μόνο αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και των τευχών με την επίδειξη του εργοληπτικού πτυχίου και την πληρωμή παραβόλου 10 €. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2821092.000 εσωτ. 116, κ. Αντωνακάκης Ε.