Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2004 | 22/08/2008 08:08

2/4/04, Προκήρυξη διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254Π.Δ. 410/1995 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση των προσφορών για την ενοικίαση ενός ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14 Απριλίου 2004 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 έως 10.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων ενώπιον της Επιτροπής εκποιούμενων κ.λ.π. ακινήτων, η οποία εντός προθεσμίας 10 ημερών θα εισηγηθεί δια Τεχνικής Έκθεσης προς την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού περί της καταλληλότητας τον προσφερομένων ακινήτων και της πληρότητας των προσφορών με τους όρους της διακ/ξης.