Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2004

8/9/04, Προκήρυξη Πανελληνίου Διαγωνισμού Καλλιτεχνών για την κατασκευή μνημείου

21.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό διαγωνισμό μεταξύ Ελλήνων καλλιτεχνών μελών του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας για την κατασκευή μνημείου προς τιμή των Ελλήνων που ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία το 1922 και θα τοποθετηθεί στην Πλατεία «Μεταπολιτευτικής Επιτροπής». Αποκλείεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό των μελών της Κριτικής Επιτροπής καθώς και προσώπων που συνδέονται με αυτά επαγγελματικά ή έχουν συγγένεια έως και δευτέρου βαθμού. Το ποσόν που διατίθεται συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των βραβείων αναλύεται ως εξής: Η δαπάνη φιλοτέχνηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 45.000 Euro συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (8%) Α’ Βραβείο (και ανάθεση εκτέλεσης του έργου) 4.400 € B’ Βραβείο 1.500 € Γ’ Βραβείο 750 € Επί των πιο πάνω ποσών θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Στη δαπάνη περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την κατασκευή της σύνθεσης, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, την αμοιβή του καλλιτέχνη και κάθε δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί αυτός για την ασφαλή μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου, καθώς και την συνεργασία του στην υλοποίηση των ιδεών του για την κατασκευή του βάθρου και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Αφήνεται πλήρης ελευθερία στους διαγωνιζόμενους για την εκλογή της μορφής του μνημείου . Το μνημείο θα έχει ύψος μέχρι 4.00 μέτρα. Το μνημείο θα έχει συνολικό ύψος από το έδαφος μέχρι 6.00 μέτρα και θα κατασκευαστεί από ορείχαλκο. Οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίσουν το υλικό, τη μορφή και τις διαστάσεις του βάθρου. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πάντως πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να έχουν τη μεγίστη δυνατή αντοχή σε σχέση με τις συνθήκες του περιβάλλοντος στην συγκεκριμένη περιοχή (θάλασσα, ήλιος άνεμοι, κ.λ.π.). Οι αναλογίες του μνημείου πρέπει να εναρμονίζονται με τον γύρω χώρο. Τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται από την προκήρυξη θα πρέπει να υποβληθούν από 23/02/2005 μέχρι και 2/03/2005 από 09.00 έως 14.00 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29) Η 02/03/2005 ορίζεται ως η ημέρα λήξης του διαγωνισμού. Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Η αναλυτική προκήρυξη θα παραδίδονται από το Γραφείο της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29 – Τηλ. 28210-92000 εσωτ. 118) κα Α. Κελαϊδή ή κ. Α. Ζερβουδάκη. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κυριάκος ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ