Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

02/06/2008, Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Ξύλινων κατασκευών

09.06.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 13:14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 20000,00 € με Φ.Π.Α. (δαπάνη 16806,00 € + Φ.Π.Α.3194,00 €).
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11η του μηνός Ιουνίου έτους 2008 ημέρα Τετάρτη στα Γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας. Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.30 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 11.00 π.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι ΄Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28210-92000 εσωτερικό 113, από την κ. Βολάνη Φιλιώ κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Αριστείδης ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Αρχεία

  1. Προυπολογισμός Μελέτης
  2. Τεχνικές Προδιαγραφές
  3. Αναλυτικά η προκήρυξη