Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

11/09/08, Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) αποριμματοφόρου.

11.09.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 10:09

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου με πλάκα συμπίεσης (τύπου πρέσας) χωρητικότητας δεκαέξι (16) κυβικών μέτρων (m3) για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 100.840,34€ πλέον Φ.Π.Α. 19% 19.159,66€ σύνολο 120.000,00€.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών),μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , δηλαδή 6.000,00 €.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές επιχειρήσεις εμπορικές ή κατασκευαστικές ελληνικές ή άλλων χωρών, πιστοποιημένες κατά ISO για κατασκευή ή εμπορία και τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές Αποριμματοφόρου
  2. Αναλυτικά η Προκήρυξη