Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

16/07/2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας στον Δήμο Χανίων .

16.07.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 09:55

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας στον Δήμο Χανίων για ένα έτος με ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης).
Ο Δήμος Χανίων αφού έλαβε υπόψη:
1.ΤοΝ.1568/1985ΦΕΚ 177/τεύχος Α της 8/10/85( Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων) 2.Τη με αριθ. 556/3293/1988 Υπουργ. Απόφαση «Επέκταση τον διατάξεων του Ν. 1568/1985
(Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων) και στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.»,η οποία κυρώθηκε με το άρθ.36 του Ν.1836/89 (ΦΕΚ 79/Α/14-3-1989)
3.Το Π.Δ.294/1988 (ΦΕΚ Α 138) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία»
4.ΤοΠ.Δ.16/1996
5.ΤοΠ.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/18-1-1996)
6.Την με αριθ.216/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
7. Το άρθρ. 5 του Ν. 3667/2008 ( ΦΕΚ 114/18-6-2008)
8. Την υπ.αρ 452/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους ΕΞΥΠΠ να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά, για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας που θα αφορά 399 εργαζομένους του Δήμου Χανίων (219 εργατοτεχνίτες και 180 Διοικητικοί) με προϋπολογισμό ποσού 8.804,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Για την υπογραφή της σύμβασης γίνονται δεκτοί, ΕΞΥΠΠ που: α)Κατέχουν νόμιμη αδειοδότηση β)Διαθέτουν γιατρό με την ειδικότητα γιατρού εργασίας (να αποδεικνύεται με πτυχίο και βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου) ή με γιατρό που μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα ιατρού εργασίας σύμφωνα με το Ν. 3144/2003 όπως τροπ. Ν.3227/2004 και τροποποιήθηκε με το Ν.3667/2008.
Η παροχή υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να ταχυδρομηθούν με συστημένο δέμα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει στις 16/7/2008 και λήγει στις 25/72008. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Χανίων -Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2821092000 εσωτ.129).
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ