Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

17/01/08,Διαγωνισμός για την εκτέλεση έργου Αποψίλωσης - Σάρωσης οδών και πλατειών του Δήμου Χανίων

04.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης έργου «Εργασιών Αποψίλωσης και Σάρωσης οδών και Πλατειών του Δήμου Χανίων – πρωϊνή βάρδια για το χρονικό διάστημα από 1/4/2008 έως 31/12/2008 και απογευματινή βάρδια από 1/4/08 έως 31/10/08 – Επιμέλεια Ακτής Νέας Χώρας και Κουμ Καπί από 06.00 έως 18.00 και για το χρονικό διάστημα από 1/4/08 έως 31/10/08, σάρωση του Δημοτικού Κήπου και για τις ώρες από 06,00 εως 18,00 όλο το χρόνο , φροντίδα αποψίλωσης από 1/4/2008 έως 31/6/2008 όλων των δρόμων, σάρωση και διατήρηση αποψίλωσης έως 31/12/2008 και ασβεστόχρωση των οδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Γ μία φορά το 15νθήμερο καθ’ όλη την διάρκεια του έτους», με αξιολόγηση προσφορών προϋπολογισμού 925.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4 Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Δευτέρα από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι όλοι οι εκ του νόμου διαθέτοντες τη νόμιμη άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων – Σχετική ΚΥΑ 50910/2727/22-12-03) αναγνωρισμένοι εργολάβοι των έργων αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166, Γραφείο Διαχείρισης ή κ. Ευάγγελο Κουντουράκη Τηλ. 28210- 55.555.

Αρχεία

  1. Αναλυτικά το τεύχος προκήρυξης