Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

19/08/08, Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση ξύλινων κατασκευών

19.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 09:08

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 14.964,92 € με Φ.Π.Α. (δαπάνη 12.575,56 € + Φ.Π.Α. 2.389,36 €).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 2 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2008 ημέρα Τρίτη στα Γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας. Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10: 30 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 11:00 π.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι ΄Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28210-92000 εσωτερικό 113, από την κ. Βολάνη Φιλιώ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

Αρχεία

  1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός υλικών μελέτης
  2. Προϋπολογισμός