Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

21/01/08,Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου για την καθαριότητα των Δημοτικών Αφοδευτηρίων.

04.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 1866, ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ, ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ , ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΕΦ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ .

1. Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2. Κατηγορία, Περιγραφή, ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
Ταξινόμηση κατά CPV: 74700000
Περιγραφή : Σύμβαση σύμβασης για το έργο « Καθαριότητα των Δημοτικών Αφοδευτηρίων της Δημοτικής Αγοράς, της Πλ. 1866, του Δικαστικού Μεγάρου, της οδού Ζαμπελίου, της οδού Αφεντούλιεφ και τον καθαρισμό του κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Χανίων»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 285.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ (239.495,80€ πλέον ΦΠΑ 19% 45.504,20€)
3. Διαδικασία που επελέγη
Δημόσιος ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Χρονοδιάγραμμα
Η χρονική διάρκεια είναι από 01/04/2008 εως 31/12/2008
5. Δικαίωμα συμμετοχής
α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις εργοληπτών που υποβάλουν κοινή προσφορά που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο του έργου το τρέχον έτος του διαγωνισμού.
β) Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων.
γ) Οι συνεταιρισμοί που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν εργασίες που είναι σχετικές με το αντικείμενο της ανάθεσης το τρέχον έτος του διαγωνισμού.
6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού
α)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. διαχείρισης Τηλέφωνα: 2821092000 εσωτ. 166
β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.chania.gr
7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου την 27 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 11:30 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.
β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή έως τις 26/02/2008).
γ) γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική

8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 πμ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται εκπρόσωπος του συμμετέχοντος .
8. Εγγυήσεις συμμετοχής
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού.
9.Ημερομηνία αποστολής περίληψη της προκήρυξης για δημοσίευση
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 17/01/2008
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 18/01/2008
10. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 2821092000 εσωτ. 133, κ. Τσιμπεράκη Στέλλα Φαξ : 2821093300 E-mail: dimos@chania.gr

Αρχεία

  1. Υποχρεώσεις Αναδόχου
  2. Τεχνικές Προδιαγραφές
  3. Προϋπολογισμός του έργου
  4. Αναλυτικά η προκήρυξη