Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

21/08/08, Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

21.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 09:02

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 25.310,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενου από το Γ’ Κ.Π.Σ. στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟΥ 4.5 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας-EKT»του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους (ΣΑΕΠ 002/3 της Περιφέρειας Κρήτης).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), μετά την οποία καμία προσφορά δε γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι φορείς όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της Ε.Ε., με εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού και με έργα παρόμοιας φύσης τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 261/97 (ΦΕΚ 186/Α/23.9.1997) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/02.07.2003) .
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη δίνονται από το Τμήμα Προγραμματισμού κα Νικολοζάκη Ιφιγένεια, τηλέφωνο (28210) 92000 εσωτ.175, e-mail: programm@chania.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ