Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

22/02/08,Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο "Αποκατάσταση Ρολογιού Δημοτικού Κήπου Χανίων" από τον Δ. Χανίων

05.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 09:44

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)
1. Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση Ρολογιού Δημοτικού Κήπου Χανίων», με προεκτιμώμενη αμοιβή 32.060 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
α)κατηγορία 7, Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 5.360 €,
β) κατηγορία 8, Στατικές μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 16.500,00 €
γ) κατηγορία 9, Η/Μ μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 5.000,00 €
δ) κατηγορία 21, Γεωτεχνικές μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 2.500,00 € τεύχη δημοπράτησης, με προεκτιμώμενη αμοιβή 2.100 € μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ με προεκτιμώμενη αμοιβή 600 €
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Κυδωνίας 29, 73 135 Χανιά, μέχρι τις 19 Μαρτίου 2008.
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α
Πληροφορίες στο τηλέφωνο28210 92000, FAX επικοινωνίας 28210 93300, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : Α. Βιδαλάκη
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 27η Μαρτίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:
αα) τάξεις Α ή Β στην κατηγορία 7,
ββ) τάξεις Β ή Γ, στην κατηγορία 8
γγ) τάξη Α στην κατηγορία 9
δδ) τάξη Α, στην κατηγορία 21
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι: γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
1. Για την κατηγορία μελέτης 7, 1 τουλάχιστον στελέχη 4 ετούς εμπειρίας,
2. για την κατηγορία μελέτης 8, 1 τουλάχιστον στελέχη 8 ετούς εμπειρίας,
3. για την κατηγορία μελέτης 9, 1 τουλάχιστον στελέχη 4 ετούς εμπειρίας,
4. για την κατηγορία μελέτης 21, 1 τουλάχιστον στελέχη 4 ετούς εμπειρίας,
6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της τεχνικής ικανότητας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Κριτήριο εμπειρίας σε παρόμοιες μελέτες (κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 της προκήρυξης) ήτοι μελέτες οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου, κατά την τελευταία πενταετία.
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται οι μελέτες επισκευής – αποκατάστασης μνημείων ή κτιρίων κηρυγμένων ως διατηρητέα από το ΥΠΠΟ.
7. Η συνολική προθεσμία για τη ν εκπόνηση της μελέτης είναι επτά (7) μήνες.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 642 € ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 150 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ΣΑΜΠ 002/3 με Κ.Α. 2002ΜΠ00230010.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.
11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χανίων.
Χανιά 19 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Αριστείδης ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ