Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

31/03/08,Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση Πλακόστρωσης Πλατείας Σπλάντζιας»

05.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση Πλακόστρωσης Πλατείας Σπλάντζιας», με προϋ-πολογισμό 170.422,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγο-ρίες εργασιών: α) κατηγορία οδοποιία, με προϋπολογισμό 121.001,78 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 20.954,12 €. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Γραφείο Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων Κόρακα 2 Χανιά, μέχρι τις 10-04-2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες στο τηλ. 2821090518, FAX επικοινωνίας 2821073847, αρμόδι-ος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο Μιχάλης Νταουντάκης, Αγρον. & Τοπο-γράφος Μηχ/κός. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-04-2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο-ποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. β του Ν.1418/84 και το άρθρο 7 του π.δ 609/1985. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 και άνω στην κατηγορία Οδοποιίας, τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία Οικοδομικών, β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιϊας και γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-στολής ύψους 2.840 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 90 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 6. Το έργο έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4.4 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστι-κής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας» του Επιχειρησιακού Προ-γράμματος Κρήτης 2000-2006 και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κρήτης κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρου (ΣΑΕΠ Κρήτης) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτρο-πή του Δήμου Χανίων. 8. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δα-πάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 15 ΕΥΡΩ στην Οικονομική Υπη-ρεσία του Δήμου Χανίων. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριστείδης ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ