Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

5/03/08,Διαγωνισμός για την "Ανάθεση εργασίας καταχώρησης τίτλων βιβλίων της Δημοτικής Βιβιλιοθήκης"

05.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 10:43

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό ανοικτό διαγωνισμό για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΚΤ 5.5» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19/03/2008 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00 έως ώρα 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι :
Α)Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω από αυτήν επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της εργασίας , το τρέχον έτος του διαγωνισμού.
Β)Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων
Γ)Οι συνεταιρισμοί από αυτούς που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώρας
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166, Γραφείο Διαχείρισης

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης.

Αρχεία

  1. Τιμολόγιο Προσφοράς
  2. Τεχνική Περιγραφή
  3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
  4. Προϋπολογισμός
  5. Αναλυτικά η προκήρυξη