Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

20/11/2008, Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου τύπου “αγροτικού” 4Χ2

20.11.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 08:11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά  για την προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου τύπου "αγροτικού" 4Χ2 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων,  προϋπολογισμού 16.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% 3.192,00€ σύνολο 19.992,00€.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  2 Δεκεμβρίου  2008 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10,30 εως 11,00 και (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)  , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων  (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ'' όσον γι'' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές εταιρείες εμπορικές ή κατασκευαστικές ελληνικές ή άλλων χωρών, πιστοποιημένες κατά ISO 9001 για κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

        Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

            ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                                                                                                                                                                                     

 

 

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η Προκήρυξη: