Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

03/10/08, Προμήθεια ανταλλακτικών για την αναβάθμιση υπαρχόντων Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων με απ’ ευθείας ανάθεση.

03.10.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 12:48

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών για την αναβάθμιση υπαρχόντων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων με απ'' ευθείας ανάθεση.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95

2. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93), & τις διατάξεις της παρ.2ΥΑ Π1/7446/02

3. Τις σχετικές διατάξεις του N 3463/2006

4. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2008 στον Κ.Α. 10-7134.008 του οποίου προβλέπεται πίστωση 10.000,00€ για προμήθεια εξαρτημάτων για την αναβάθμιση υπαρχόντων Η/Υ

5. Την υπ''αρ. 188/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για προμήθεια ανταλλακτικών & εξαρτημάτων Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

6. Την υπ''αρ. 670/31-12-2007 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

7. Τις ανάγκες του Δήμου, που επιβάλλουν τις προμήθειες.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Την προμήθεια ανταλλακτικών για την αναβάθμιση υπαρχόντων Η/Υ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμού 2.700,00€ με απ'' ευθείας ανάθεση . Η προμήθεια θα γίνει εντός είκοσι ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Β) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών κα Τσιμπεράκη Στέλλα τηλ.28210-92000 εσωτ. 133 για πληροφορίες. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν κλειστές εως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μνήμες RAM SDRAM 512MB - 133MHz

5

Μνήμες RAM DDR 512MB - 400MHz PC3200

10

Μνήμες RAM DDR2 1GB - 667MHz PC5300

10

Τροφοδοτικά ATX 420Watt,

10

Σκληρός δίσκος HDD 80GB, ATA100 7200rpm

10

Σκληρός δίσκος HDD 80GB, SATA2, 7200rpm

10

Συσκευή DVD-RW DL 16x-48x IDE

10

Κάρτα γραφικών VGA, AGP, 256MB

10

Κάρτα γραφικών VGA, PCI-E, 256MB

10

Κάρτα δικτύου PCI Gigabit Ethernet

10

Εξωτερικός σκληρός δίσκος USB, 160GB

2

 

Προϋπολογισμός προμήθειας 2.700,00€