Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

05/01/2009, Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης 1/670Μ/2007 της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Χανίων

05.01.2009 | Ώρα δημοσίευσης: 09:01

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 1/670Μ/2007 ΦΕΚ479/18-9-2008 της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Χανίων, που αφορά την πλήρωση μιας (1) Οργανικής Θέσεως Μονίμου Προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ειδικότητας ΥΕ-1 Γενικών καθηκόντων.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της αναρτήσεως, δηλαδή από 6/1/2009 έως και 15/1/2009. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Τμήμα Ελέγχου Προκηρύξεων Τρίτων). Στην ένσταση επισυνάπτεται αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 40 Ευρώ.

Αρχεία

  1. Πίνακας αποκλειομένων
  2. Πίνακας διοριστέων
  3. Ονομαστική κατάσταση
  4. Κύριος πίνακας