Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

08/08/08,Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

08.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ειδών καθαριότητας συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€ μαζί με το ΦΠΑ (καθαρό ποσό 29.411,76 € πλέον ΦΠΑ 19% 5.588,24€ ) για είδη καθαριότητας που περιλαμβάνονται σε σχετικό πίνακα και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων από την Επιτροπή Προμηθειών στις 1 Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 5% του προϋπολογισμού που συμμετέχει συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι κατασκευαστές (βιοτέχνες ή καταστηματάρχες) που μπορούν να διαθέσουν τα ζητούμενα είδη με αντιπροσωπευτικό δείγμα του προσφερομένου είδους, παριστάμενοι αυτοπροσώπως ή δι'' αντιπροσώπου ή δια ταχυδρομικού φακέλου που θα περιέχει τα σχετικά δικαιολογητικά και θα αποσφραγίζεται ενώπιον της επιτροπής.
Η κατακύρωση θα γίνει ανά κατηγορία και υποκατηγορία.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αναλυτική διακήρυξη με τεχνικές προδιαγραφές διατίθενται από το Γρ. Διαχείρισης του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων τηλ 28210-23363 κα Μαλανδράκη Ολυμπία .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Γεώργιος ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ