Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

16/05/2008, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας.

21.05.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 13:27

Ημερομηνία: 16 Μαϊ 2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας στον Δήμο Χανίων για ένα έτος με ΕΧΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης).

Ο Δήμος Χανίων αφού έλαβε υπόψη:
1.Το Ν.1568/1985ΦΕΚ 177/τεύχος Α της 8/10/85( Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων)
2.Τη με αριθ. 556/3293/1988 Υπουργ. Απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν.1568/1985 (Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων) και στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.»,η οποία κυρώθηκε με το άρθ.36 του Ν.1836/89 (ΦΕΚ 79/Α/14-3-1989).
3.Το Π.Δ.294/1988 (ΦΕΚ Α 138) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία»
4.Το Π.Δ.16/1996
5.Το Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/18-1-1996)
6.Την με αριθ.216/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους ΕΧΥΠΠ να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά, για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας που θα αφορά 399 εργαζομένους του Δήμου Χανίων (219 εργατοτεχνίτες και 180 Διοικητικοί) με προϋπολογισμό ποσού 8.804,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Για την υπογραφή της σύμβασης γίνονται δεκτοί, ΕΧΥΠΠ που:
α)Κατέχουν νόμιμη αδειοδότηση
β)Διαθέτουν γιατρό με την ειδικότητα γιατρού εργασίας (να αποδεικνύεται με πτυχίο και βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου).
Η παροχή υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να ταχυδρομηθούν με συστημένο δέμα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει στις 16/5/2008 και λήγει στις 26/5/2008.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Χανίων -Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2821092000 εσωτ.129)

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ