Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

24/10/2008, Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων»

29.10.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 12:16

Χανιά: 24 Οκτωβρίου 2008

Α.Π: 46584


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων», με προϋπολογισμό 49.992,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 40.710,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων, μέχρι την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 13η. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821092000 εσ.111, FAX επικοινωνίας 2821093300, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Λακιωτάκη Αλεξία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. του άρθρου 4 παράγραφος 4α του Ν.1418/84 και του άρθρου 6 του Π.Δ.609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 για έργα κατηγορίας οικοδομικά, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 850,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ του Δήμου Χανίων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ