Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

29/12/08, Ορισμός νέας ημερομηνίας για τον διαγωνισμό "Ανακατασκευή της οδού Ι.Σφακιανάκη"

29.12.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 12:12

Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την υπ'' αριθμ. 790/08 απόφασή της, εγκρίνει το από 16/12/2008 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού "Ανακατασκευή της οδού Ι.Σφακιανάκη"μαζί με όλα τα στοιχεία του φακέλου που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρόυσης απόφασης και ως εκ τούτου κηρύσσει τον ανωτέρω διαγωνισμό ως άγονο επειδή δεν προσήλθε κανείς μειοδότης.

Ορίζει ως νέα ημερομηνία του διαγωνσιμού την 08/01/2009 σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακύρυξης του έργου.