Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

11/12/2008, Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου τύπου “αγροτικού” 4Χ2

11.12.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά  για την προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου τύπου "αγροτικού" 4Χ2 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων,  προϋπολογισμού 16.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% 3.192,00€ σύνολο 19.992,00€.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19  Δεκεμβρίου  2008 ημέρα Παρασκευή  και από ώρα 10,30 εως 11,00 και (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)  , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων  (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ'' όσον γι'' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές εταιρείες εμπορικές ή κατασκευαστικές ελληνικές ή άλλων χωρών, πιστοποιημένες κατά ISO 9001 για κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή στο website του Δήμου Χανίων

Αρχεία

  1. Τεχνικές προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη