Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

19/12/2008, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) ανυψωτικού καλαθοφόρου ρυμουλκούμενου μηχανήματος

19.12.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 01:12

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, την ¨προμήθεια ενός (1) ανυψωτικού καλαθοφόρου ρυμουλκούμενου μηχανήματος, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων¨, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δαπάνη οχήματος 58.823,53 €  + Φ.Π.Α. 11.176,47 €).

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2008, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά,  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας. Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 10.30 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι ΄Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,  συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

             Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, δηλαδή  3.500,00 €. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τέσσερεις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 2821-0-92000 εσωτερικό 112, από τον  κ. Μαυρομμάτη Σοφοκλή κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες και στο Website του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).

 

                                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

                                                                                   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η Προκήρυξη