Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

20/11/2008, Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) ελαφρού φορτηγού, μικτού βάρους 3.500 Kg

20.11.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 08:33

Χανιά: 19/11/2008

Α.Π.:50977

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπ'' όψη:

1) Τις διατάξεις:

α. του Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ19/Α).

β. του N3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

γ. της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β).

δ. της υπ'' αριθμ. Π1/7446/31.01.2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 112/Β).

2) Την υπ'' αρ. 5460/13-06-2008 απόφαση έγκρισης αγοράς του Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Κρήτης.

3) Την  υπ'' αρ. 699/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

4) Την υπ'' αρ. 670/31-12-2007 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Ι. Την προκήρυξη πρόχειρου ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά  για την προμήθεια ενός (1) ελαφρού φορτηγού, μικτού βάρους 3.500 Kg (ωφέλιμου φορτίου περίπου ενός (1) τόνου) με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, προϋπολογισμού 33.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. (19%)  6.384,00 € σύνολο 39.984,00 €.

 

Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι : α)η παρούσα διακήρυξη, β) τεχνικές προδιαγραφές   γ)o  προϋπολογισμός

 

II. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

1)  Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

2) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 05-12-2008 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.30 εως 11,00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού .

3) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ'' όσον γι'' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές εταιρείες εμπορικές ή κατασκευαστικές ελληνικές ή άλλων χωρών, πιστοποιημένες κατά ISO 9001 για κατασκευή ή εμπορία  των υπό προμήθεια ειδών.

4) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευμένη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού :

α. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  η οποία  βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας , η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ΄ αυτό.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν'' αναφέρει ότι :

- έλαβαν  γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται  πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας ισχύς προσφοράς τριών (3) μηνών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.

- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.

δ. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων

ε. Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προμήθεια όχημα στο αμαξοστάσιο του Δήμου

στ. Δήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση του υπό προμήθεια οχήματος ελεύθερου στο αμαξοστάσιο του Δήμου

ζ. Δήλωση για την χώρα προέλευσης και κατασκευής του οχήματος (πλαισίου και υπερκατασκευής). Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται αν προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

η. Δήλωση του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθεί το προς προμήθεια όχημα, τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος κατασκευής. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε

θ. Εφ'' όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν  τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο), στην οποία  θα δηλώνει ότι:

1) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.

2)  θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από τον Δήμο.

3)  θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από τον Δήμο.

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική.

Θα γίνουν δεκτές δηλώσεις προερχόμενες είτε από το εργοστάσιο κατασκευής, είτε από τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα. Στην δεύτερη περίπτωση για να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή επιβεβαίωση του δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα του επίσημου εισαγωγέα.

ι. Πιστοποιητικό ποιότητας του προμηθευτή κατά ISO  9001 για κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.

Ο Δήμος Χανίων επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

5) Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με   τις  προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές  και  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

6) Ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των απορριμματοφόρων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Επίσης υποχρεούται στην κατάθεση εγγύησης  καλής λειτουργίας ή διατήρησης, για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. η οποία κατατίθεται πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης (ο χρόνος της καλής λειτουργίας ή διατήρησης ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές). Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όρους όπως εκείνοι της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες περισσότερο από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης

7) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού ,μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ'' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την  προμήθεια    δηλ. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

γ) ο αριθμός της διακήρυξης

δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ο τίτλος του διαγωνισμού

ε) τα στοιχεία του αποστολέα

Προσφορές  που  υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στον φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού  :

Α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής.

Β) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου υλικού, όπως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας. Απ'' έξω ο φάκελος θα γράφει τα ίδια στοιχεία με εκείνα του φακέλου των δικαιολογητικών.

Γ) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου σε δύο (2) αντίγραφα. Στην τιμή θα  περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη . Απ'' έξω ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα του φακέλου των δικαιολογητικών.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία εκτός από το μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων, θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες με τα πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής και τις υπεύθυνες δηλώσεις, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που ενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους - για όσα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος τους για τα υπόλοιπα εφόσον δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση τους εκτός από το πιστοποιητικό του επιμελητηρίου που θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού - θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό

8) Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των ειδών  ελεύθερων σε χώρο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής του Δήμου.

Η τιμή θα αναγράφεται ανά μονάδα ως εξής:

α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ'' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο.

9) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στο Δήμο Χανίων (Οδός Κυδωνίας, αριθμός 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ'' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα 10,30 μέχρι 11,00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)

10) Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο .

Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

11) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

12) Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από τεχνοοικονομικής απόψεως προσφορά. Η βαθμολόγηση των  προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και βάση την παρακάτω διαδικασία:

Δημιουργούνται οι δύο παρακάτω ομάδες που η κάθε μία περιλαμβάνει:

α. τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου περιλαμβάνονται η ποιότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η συνολική βαθμολογία της ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που ακριβώς καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να φτάσει το ανώτατο όριο 60 βαθμούς και το κατώτατο 40 βαθμούς για προσφορές που έχουν γίνει δεκτές.

Η συνολική βαθμολογία της ομάδας πολλαπλασιάζεται  με το συντελεστή βαρύτητας που για την πρώτη ομάδα ορίζεται σε 70 %.

β. Ο χρόνος παράδοσης,  στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εξυπηρέτησης (service) & ανταλλακτικών όπου περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.

Η συνολική βαθμολογία της ομάδας αυτής καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται  ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης κατά τα λοιπά ισχύουν ότι και στην παραπάνω ομάδα. Η συνολική βαθμολογία της ομάδας πολλαπλασιάζεται  με το συντελεστή βαρύτητας που για την δεύτερη ομάδα ορίζεται σε 30 %.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ

 

1.

1η ΟΜΑΔΑ (Συντελεστής βαρύτητας 0.70)

 

 

1.1

Ποιότητα κινητήρα (εκπομπή ρύπων, ειδική κατανάλωση, ροπή/στροφές, HP/στροφές, κυλινδρισμός, αντλία έκχυσης καυσίμου)

15

 

1.2

Κιβώτιο ταχυτήτων, συμπλέκτης, μετάδοση κίνησης στους τροχούς

5

 

1.3

Σύστημα πέδησης (προσφορά με όχημα που έχει 100% αερόφρενο)

5

 

1.4

Μεταξόνιο, χαμηλότερο σημείο έμφορτου οχήματος, κύκλος στροφής του έτοιμου οχήματος μετρούμενος μεταξύ τοίχων

5

 

1.5

Ανάρτηση οχήματος εργονομία και άνεση καμπίνας οδήγησης

5

 

1.6

Υπερκατασκευή (στοιχεία, υλικά, πάχος ελασμάτων, τρόπος λειτουργίας, υδραυλική πόρτα, διατάξεις ασφαλείας και αντοχή της υπερκατασκευής)

15

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ:

50

40-60

2.

2η ΟΜΑΔΑ (Συντελεστής βαρύτητας 0.30)

 

 

2.1

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ολοκλήρου του οχήματος, 24 μήνες

20

 

2.2

Χρόνος παράδοσης

10

 

2.3

Εξυπηρέτηση του Δήμου σε τεχνική υποστήριξη, SERVICE, ύπαρξη στοκ και άμεση προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών,

20

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ:

50

40-60

 

Ο συνολικός βαθμός αξιολόγησης κάθε προσφοράς είναι:

(0.7 Χ βαθμό 1ης ομάδας (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)) + (0.3 Χ βαθμό 2ης ομάδας (2.1 + 2.2 + 2.3)).

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη , όπου απαιτείται, τιμή προσφοράς  .

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

13) Ο Δήμος Χανίων δεν δεσμεύεται να επιλέξει τη φθηνότερη οικονομική προσφορά.

14) Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του οχήματος δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή εμφανίζουν  ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

15) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών μετά από κάθε παράδοση του.

16) Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί  στον προμηθευτή  μετά την οριστική παραλαβή, την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και όλων των από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών.

17) Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για τον Δήμο, ο διαγωνισμός μπορεί  να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεώτερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό.

Επίσης ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄αυτόν.

18) Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης  και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

19) Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες κατά τα νόμιμα καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr, και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

20) Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν.

 

                                                                   Χανιά 19/11/2008

                                                      O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                     ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές