Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 26/06/2009 10:06

26/06/09, Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Καθαρισμός και βάψιμο στύλων φωτισμού του Δήμου Χανίων»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Καθαρισμός και βάψιμο στύλων φωτισμού του Δήμου Χανίων», με προϋπολογισμό 50.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οικοδομικά , με προϋπολογισμό 40.540,38 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Γρηγορίου Ε΄50 & Κ.Σφακιανάκη Χανιά, μέχρι τις 16-7-2009 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41720, FAX επικοινωνίας 28210-93300 .

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  21-7-2009  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του  Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι τάξη Α1 στην κατηγορία των οικοδομικών, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, γ) διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στα νομαρχιακά μητρώα με δικαίωμα συμμετοχής σε έργα προϋπολογισμού ως 40.450,38 €

Επίσης δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 35 του Π.Δ 609/85 και του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν.2940/01 και το αρθρ.16 του Ν.3669/08.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 820,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή  δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

          Αριστείδης ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ