Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 18/02/2009 10:02

18/02/09, Διαγωνισμός για την «Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων στην χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων στην χερσαία λιμενική ζώνη  του Ενετικού Λιμένα Χανίων», με προϋπολογισμό 120.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογισμό που αναλύεται σε (δαπάνη εργασιών 72.845,00 €,  ΓΕ και ΟΕ  13.112,10 €, απρόβλεπτα 12.893,57 € , πρόβλεψη αναθεώρησης 1.990 € και ΦΠΑ 19.159,73 €).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας Κυδωνίας 29 Χανιά, μέχρι τις 05-03-09. ( Σε περίπτωση μεταστέγασης της υπηρεσίας η παραλαβή θα γίνεται από τη νέα διεύθυνση : Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ. Σφακιανάκη ). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821/092000 (εσ.113), FAX επικοινωνίας 2821/093300 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Θεανώ Κοκκαλάκη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-03-09 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 5 του   Ν 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες  και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α2 στην κατηγορία οικοδομικών β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.977,00   ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμο Χανίων (ΣΑΤΑ)

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Χανίων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

                                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ